Актуално за COVID-19

Клиниката

  В Клиниката по психиатрия и военна психология се прилагат разработени програми за обслужване на пациенти и техните близки, съгласно стандарта по психиатрия и резултатите от международни проучвания. Използва се мултидисциплинарният биопсихосоциален подход.

  Приоритет имат психо-фармакологичните подходи, основани на данни от контролирани проучвания и ръководствата за добра клинична практика.

  Процедурата приемане в клиниката включва получаване на информирано съгласие от всеки пациент, психиатрично интервю и даване на подробна информация за състоянието на пациента и неговите близки.

  При всеки пациент се изготвя индивидуален лечебен план. Предлагаме детайлна психологична оценка. Предлагат се възможности за консултации с високо квалифицирани специалисти от други медицински специалности в рамките на ВМА при наличие на съпътстващо телесно заболяване, а при налични показания се прилагат и невроизобразителни методи (скенер, ЯМР, ехография, др.), лабораторни изследвания.

  В клиниката има създадени условия за изслушване на проблематиката, станала повод за консултацията и изготвяне на индивидуален диагностичен и лечебен план. В зависимост от преценките на екипа, лечението може да се проведе в защитената среда на клиниката, или в условията на дневен стационар.

  Провеждат се психообучения при психични разстройства с дефицит в социалната сфера, като при дебют на психичното заболяване обучението обхваща и близките. Предлага се участие в рехабилитационни програми.

  Ние предлагаме индивидуална психологична работа и сформиране на отворен тип групи при зависими пациенти.

  Клиниката разполага с възможности за гледане на телевизия, разнообразие от настолни игри, библиотека на пациента; пространства за провеждане на срещи с близки и спортни занимания /тенис на маса и други/; разходки в парковата част на болничния район в зависимост от индивидуалния лечебен режим.