Актуално за COVID-19

Диагностична дейност

  Акцент в диагностичната дейност на Химикотоксикологичната лабаратория са:

  • Спешна химико-токсикологична диагностика при остри екзогенни отравяния и токсикологичен скрининг за целите на клиничната практика (24 ч готовност)
  • Качествен и количествен анализ на медикаменти и токсични вещества в биологични проби – скринингов и потвърдителен анализ
  • Контрол и проследяване на антидотната терапия и терапевтичните подходи при лечението на остри отравяния
  • Терапевтично лекарствено мониториране. Участие в оптимизирането и индивидуализирането на лекарствената терапия.

  Експертни функции
  • Експертна дейност за целите на МО - съгласно Наредба Н-5/20.07.2012 г.
  • Съдебно-токсикологична експертиза - химико-токсикологичен анализ на токсични вещества в биологични обекти и интерпретация на получените резултати за целите на досъдебното производство, следствието и съдебната власт
  • Алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС - лабораторията е включена в списъка на специализираните лаборатории по Наредба 1/19 юли 2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
  • Експертно-консултативна – специалистите от лабораторията осигуряват методична и експертна дейност в направления, свързани с дейността на структурата