Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания"

  Началник  Телефон:
  E-mail:
  Web: http://vma.bg

  Биографична справка
  • Визия:

   Токсикохимична лаборатория е създадена през 1989 г. за целите на терапевтичното лекарствено мониториране с ръководител проф. д-р Христофор Дишовски, дмн и химиците Гинка Колева и Венцислав Бърдаров. С времето дейността на лабораторията се разширява и като нейна приоритетна функция се оформя токсикохимичната диагностика за целите на клиничната практика. Ръководители на лабораторията са били изтъкнатите наши учени и специалисти  проф. Хр. Дишовски, доц. В. Чавдарова, доц. Тр. Иванов, д-р В. Бърдаров. През 2006 г. лабораторията е включена в Наредба 30 на МЗ,  МВР и МП за установяване употребата на алкохол и упойващи вещества от водачите на моторни превозни средства и постепенно се оформя като водеща токсикологична лаборатория в областта на токсикологичния анализ за целите на клиничната практика и експертната дейност.

  • Основни дейности:

   Токсикохимична лаборатория е водеща специализирана лаборатория в областта на аналитичната и съдебната токсикология, която извършва следните основни дейности: Диагностична •Токсикохимична диагностика при остри екзогенни отравяния и токсикологичен скрининг за целите на клиничната практика (24 ч. готовност). •Качествен и количествен анализ на медикаменти и токсични вещества в биологични проби – скринингов и потвърдителен анализ. •Контрол и проследяване на антидотната терапия и терапевтичните подходи при лечението на остри отравяния. •Терапевтично лекарствено мониториране. Участие в оптимизирането и индивидуализирането на лекарствената терапия. Експертна •Експертна дейност за целите на МО - съгласно Наредба Н-5/20.07.2012г. •Съдебно-токсикологична експертиза - химико-токсикологичен анализ на токсични вещества в биологични обекти и интерпретация на получените резултати за целите на досъдебното производство, следствието и съдебната власт. •Алкохол и упойващи вещества при водачи на МПС - Токсикохимична лаборатория е включена в списъка на специализираните лаборатории по Наредба 30/27 юни 2001 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. •Експертно - консултативна – специалистите от лабораторията осигуряват методична и експертна дейност в направления, свързани с дейността на структурата.

  • Специфични дейности:

    

   В Токсикохимична лаборатория се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени и други токсични вещества в биологични проби, съгласно препоръките на TIAFT и SOFT. В зависимост от целите и обекта на изследване се разработват и прилагат специфични подходи за пробоподготовка и анализ. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имуноаналитични и инструментални хроматографски-масспектрални техники за анализ.

    

  • Основна апаратура и оборудване:

   Лабораторията разполага със съвременна аналитична хроматографска апаратура на водещи производители в тази област:

   • Газови хроматографи с пламъчно-йонизационен детектор с приставка за паро-фазен (“headspace”) анализ (Perkin Elmer; Agilent);
   • Газови хроматографи с масспектрален детектор (Thermo; Agilent);
   • Газов хроматограф с азот-фосфорен детектор (Agilent);
   • Системи за високо-ефективна течна хроматография окомплектовани с UV, DAD и флуоресцентен детектори (Perkin Elmer; Agilent);
   • UV-Vis спектрофотометри;
   • Специализирани прибори за пробоподготовка (система за твърдофазна екстракция, вакуум-изпарител, тъканен хомогенизатор и др.)
    

    

  • Специалисти, работещи в лабораторията:

   В Токсикохимичната лаборатория работят:

   • доц. Васил Атанасов, дх  – Началник Токсикохимична лаборатория - медицинска химия; аналитична химия; съдебен токсиколог
   • гл. ас. инж. хим. Боряна Мечкарска, дм – санитарна химия; съдебен токсиколог
   • ас. Силвия Стойкова – медицинска химия; съдебен токсиколог (сътрудник от НИЛ по Военна токсикология)
   • инж. хим. д-р Диана Янева, дфх
   • инж. хим. Венета Глухарова
   • магистър-химик Гинка Колева

    

  • Научно-изследователска дейност:

   Научно-изследователската дейност в лабораторията е съсредоточена главно в областта на аналитичната токсикология за целите на клиничната и съдебна практика. В лабораторията се разработват специфични методи и приложения за анализ на лекарствени средства, наркотични вещества и други отрови в биологични проби, включително алтернативни матрици (орална течност, косми, потен секрет).

  • Учебно-преподавателска дейност:

   Специалистите от лабораторията участват в обучението на студенти от специалности: химия, фармация, медицина, както и на лекари-специализанти по курсове и теми, свързани с областта на аналитичната и съдебната токсикология. Токсикохимична лаборатория осигурява специализирана следдипломна подготовка на специалисти по съдебна токсикология.

  • Лабораторията поддържа контакти с:

    

   • Сектор за химикотоксикологичен анализ и контрол – Химическа лаборатория при Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;
   • Лаборатория по химико-токсикологични изследвания към Катедра “Анестезиология, морска и интензивна медицина” при ВМА - МБАЛ - Варна;
   • Катедра по Aналитична химия при Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”;
   • Други звена в страната и чужбина, свързани с дейностите на лабораторията.     

    

  • Информация за пациента:

   Достъп до лабораторията: Лабораторията е с ограничен достъп. Токсикологични изследвания на пациенти се извършват след консултация с лекар – клиничен токсиколог от Клиника Спешна токсикология. Изследвания по желание на лицето се извършват след консултация с токсиколог и се заплащат по ценоразписа на ВМА. Получаване на резултати: Резултати от токсикологични изследвания се предоставят единствено на възложителя на изследването. Специфична информация от структурата: Изпращането на биологични проби за токсикологичен анализ от други болници и институции в страната може да бъде осъществено с куриер след предварително съгласуване със специалист от лабораторията на вида, обема и контейнера на пробите, начина на съхранение до изпращането им и по време на транспорт, и са спазени всички необходими условия за безопасност за биологични проби. Пробите е необходимо да бъдат съпроводени с придружително писмо и документ за искане (възлагане) на необходимите изследвания (медицинско  искане, документ по договор с ВМА, постановление и др.). Контакти: Токсикохимична лаборатория: Тел: 02/92-25960 Факс: 02/92-25966