Учебна и научна дейност

    Клиниката има богати традиции в научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност.

    Специалистите ни ежегодно участват с лекции, доклади, постери, научни съобщения и съвместни проекти в наши и чужди научни форуми. Проведени са повече от 25 международни клинични изпитвания от областта на кардиологията. Публикуват се статии в български и чуждестранни научни списания, монографии и учебници, третиращи заболяванията на сърцето.

    Академиченият състав е с отлична професионална квалификация и осигурява необходимата среда за успешна подготовка на бъдещите млади специалисти. Клиниката е база за обучение по вътрешни болести и кардиология за студенти, специализанти и докторанти, както и за кадри от Колежа за медицински сестри.

    Клиниката разполага със собствена лекционна зала, зала за специализанти и докторанти, всички снабдени с модерни компютри и мултимедийни системи. На обучаващите се предоставят научни публикации, монографии, сборници и учебници, част от които издадени с участието на лекари от клиниката. Клиниката разполага с богат собствен фонд от български и чуждестранни медицински издания от последните години, както и набор от собствени учебни материали.