Учебна и научна дейност

  В Катедра „Инфекциозни болести” се извършва активна учебна и научна дейност. Катедрата е акредитирана база за обучение на: 

  • Докторанти по научна специалност „Инфекциозни болести”
  • Специализанти по медицинска специалност „Инфекциозни болести”
  • Студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  • Военно-медицински специалисти и специалисти от националната здравна мрежа по линия на провежданите курсове за следдипломно обучение във ВМА

  Наличният преподавателски състав се отличава със своята учебно-преподавателска активност. Учебната дейност в катедрата включва разработването на програми, учебни планове и лекционни курсове. Обучението се осъществява на български език и английски език.

  Организацията на учебния процес е свързана с максимално адаптиране на преподаването към динамично променящите се условия в общественото здравеопазване както у нас, така и в чужбина.

  Учебните дейности са съобразени с препоръките на международни организации като World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Union of Medical Specialists (UEMS), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и International Society for Infectious Diseases (ISID).

  Лекциите и практическите упражнения се провеждат в учебни зали и „до леглото на болния”. В хода на преподаването се прилагат съвременни методи за проверка на знанията и уменията.

  Основни научни направления и приоритети в научно-изследователската дейност на членовете на катедрата са:

  • остри вирусни хепатити;
  • биотероризъм и защита от използване на биологични оръжия;
  • неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход;
  • нововъзникнали инфекциозни болести;
  • инфекции предавани от членестоноги (кърлежи, комари);
  • диариен синдром

  В резултат на проведените през годините научни изследвания са разработени над 250 публикации в българската и чуждестранна научна периодика, в редица монографии, както и в други научни издания, самостоятелно или в съавторство. Академичният състав на катедрата осъществява методично-консултативна и експертна дейност в района на цяла Западна България.

  През годините в катедрата са защитени редица дисертационни трудове:

  • Андрей Галев. Върху някои от клиничните, терапевтични и профилактични аспекти на лаймската борелиоза в България. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2003.
  • Георги Попов. Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2010.
  • Райничка Михайлова-Гарнизова. Организация на дейността на болничните лечебни заведения на ВМА при биологична атака. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2011.
  • Камен Плочев. Организация на медицинските дейности в Българската армия за противодействие при употреба на биологично оръжие. Дисертационен труд за НС „Доктор на науките”, 2011.
  • Магдалена Баймакова. Неясно фебрилно състояние. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2016.
  • Радина Андонова. Сравнителен анализ на диариен синдром при  пациенти с инфекциозни и  малигнени  заболявания. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2018.

  Членовете на Катедра „Инфекциозни болести” са автори на множество монографии:

  • Камен Плочев. СПИН (монография). София, 1995.
  • Камен Плочев. Грип: от птиците към хората (монография). София, 2006.
  • Камен Плочев. Биотероризмът: скритата война (монография). София, 2012.
  • Георги Попов. Инфекциозни болести по време на военни мисии (монография). София, 2015.
  • Райничка Михайлова-Гарнизова. Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС (монография). София, 2015.
  • Магдалена Баймакова. Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход (монография). София, 2016.