Проф. д-р Камен Плочев, д.м.н.

  Проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. е ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести.

  Завършил е медицина през 1976 г. в МУ–София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.

  През 1995 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Върху някои аспекти от клиничното протичане и нарушенията в клетъчните елементи на имунната система при HIV-заразени лица в България”.

  През 2011 г. защитава дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките” на тема „Организация на медицинските дейности в Българската армия за противодействие при употреба на биологично оръжие”.

  От 1976 г. работи във Военномедицинска академия, в периода от 2000 г. до 2017 г. е началник на Катедра по инфекциозни болести, от януари 2019 г. е ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести.

   От 2012 г. заема академична длъжност „Професор”. Преминава следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Белгия, Германия и Нидерландия. Самостоятелен автор на два монографични труда – „СПИН” и „Биотероризмът: скритата война”, съавтор на монографията „Грип от птиците към хората”.

  Автор и съавтор на над 120 реални пълнотекстови научни публикации, на над 15 глави в колективни монографии и на над 150 научни съобщения.

  Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

  Научен ръководител на 5 успешно защитили докторанта. Ръководител на специализацията 7 лекари придобили успешно медицинска специалност „Инфекциозни болести”. Активен член на Български лекарски съюз, Българско дружество по инфекциозни болести, Българско дружество по военна медицина, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases и Balkan Military Medical Committee.

  Контакти:

  Телефон: 02/ 922 53 36

  e-mail: