Полковник професор Ивайло Даскалов

  Полк. проф. д-р Ивайло Даскалов, д.м. е завършил медицина във ВМИ – София през 1994 г. с отличен успех. Има признати две клинични специалности по “Вътрешни болести” и “Кардиология”.

  След успешна защита на дисертационен труд на тема „Ехокардиографска оценка на глобалната систолна функция и левокамерното налягане на пълнене с  тъканен Доплер  ехокардиография” (2011 г.) му е присъдена образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Кардиология”.

  Професионалната си кариера като военен лекар започва през 1995 г. Работил е последователно като лекар-интерн във ВМА и началник на медицински пункт във военно поделение (7 години). След спечелен конкурс за асистент по кардиология през 2003 г. е на работа в МБАЛ-София, ВМА.

  Научната кариера на проф. Даскалов преминава последователно през заемането на академичните длъжности старши и главен асистент.

  От месец септември 2013 г. е назначен за ръководител на клиника Спешна терапия, а от 01.02.2017 г. е ръководител  на клиника Кардиология в МБАЛ-София, ВМА. През 2014г. му е присъдена академична длъжност “доцент”, а през 2018 г. академична длъжност “професор” по научна специалност “Кардиология”.

  Проф. Даскалов има научна продукция, включваща над 100 научни труда, 4 книги и 2 монографии с общ импакт фактор 25,111. Тези научни трудове са цитирани 619 пъти, от които 594 пъти в чужбина.

  Член е на редакционните колегии на редица български и международни научни списания, като „Военна медицина”, „Българска кардиология”, „Сърдечно-съдови заболявания”, „Мединфо”, „Austin Hypertension” и „Journal of Cardiology and Therapy”.

  Член е на Дружеството на кардиолозите в България и работната група по ехокардиография към него, Съсловното сдружение по електрофизиология и кардиостимулация, Европейското кардиологично дружество, Американската асоциация по ехокардиография, заместник-председател е на Лекарския съюз при МБАЛ-София, ВМА, член е на Академичния съвет и Етичната комисия при МБАЛ-София, ВМА.

  Контакти: тел: 0888 63 27 71