Лечебна дейност

    Клиниката е част от структурата на Катедра “Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология” и отговаря на III ниво на компетентност в изпълнение на следните медицински стандарти:

    • Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохиругия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия
    • Медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

    В клиниката се провежда лечение както на лица от специфичния контингент на ВМА (военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, пенсионирани военнослужещи и т.н.), така и здравноосигурени лица от цялата страна.