Лечебна дейност

    В клиниката се хоспитализират болни за диагностика и лечение на хронични гломерулни увреждания - първични гломерулонефрити, вторични нефропатии при системен лупус еритематодес, болест на Шонлайн-Хено, ревматоиден артрит, васкулити, диабет. Осъществяват се бъбречни биопсии и съвременна имунотерапия.

    Приемат се болни с тубулоинтерстициални бъбречни увреждания, уроинфекции, бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий за обучение в диетичния режим, корекция на анемията, разстройства във водно-електолитната и калциево-фосфорната обмяна, метаболитна ацидоза.

    Съществува специална насоченост към лечението на резистентната хипертония при болни с бъбречни болести, към проблемите на болни с диабетно бъбречно, увреждане както и към избор и дозиране на лекарствени средства в условията на увредена бъбречна функция.