Клиниката

  Клиниката по спешна токсикология е високоспециализирана и многофункционална диагностично-лечебна структура с най-високото, III-то ниво на компетентност. В нея се осъществява 24-часова диагностична, лечебна и консултативна дейност на пациенти от цялата страна.

  Клиниката разполага с необходимата по медицински стандарт „Клинична токсикология” апаратура – ЕКГ апарати, инфузомати, кислородно-аспирационна система и т.н. Опитният й екип може да разчита на всички диагностични възможности, с които ВМА разполага – специалисти, инструментални методи и лабораторни изследвания.

  Специфичната диагностична дейност се осигурява от специализираната Химикотоксикологична лаборатория, осъществяваща 24 часа спешна химико-токсикологична диагностика и контрол на терапията при остри интоксикации. Тя е оборудвана със съвременна аналитична хроматографска апаратура на водещи производители в тази област:

  • Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор с приставка за паро-фазен (“headspace”) анализ  (Agilent);
  • Газов хроматограф с масспектрален детектор (Agilent);
  • Газов хроматограф с азот-фосфорен детектор (Agilent);
  • Система за високоефективна течна хроматография, окомплектована с DAD и флуоресцентен детектор (Agilent);
  • UV-Vis спектрофотометри (Тhermo; Carl-Zeiss);
  • Биохимичен анализатор (Hospitex);
  • Специализирани прибори за пробоподготовка (система за твърдофазна екстракция, вакуум-изпарител, тъканен хомогенизатор и др.)