Клиниката

  Клиниката по кардиология е с над 60-годишна история и разполага със структура, персонал и оборудване, отговарящи на многопрофилна болница от трето ниво.

  Създадената организация на работа позволява да се извършва високоспециализирана, лечебно-диагностична дейност, съгласно добрата клинична практика, като се спазват правата на пациентите и персонала.

  Дейността на клиниката е съсредоточена в 4 отделения:

  • Общо кардиологично отделение
  • Интензивно отделение
  • Отделение по интервенционална диагностика
  • Отделение по неинвазивна диагностика

  Клиниката по кардиология разполага с апаратура и оборудване за провеждане на лечебено-диагностичен процес на най-съвременно ниво.

  Болничните стаи са съответно с едно, две или три легла от най-висок клас “Нill-Rom”, оборудвани всяко с таблет и възможност за интернет и телевизия. В единичните болнични стаи, има допълнително хладилник и климатична инсталация. Всички стаи са със самостоятелен санитарен възел, звукова, разговорна и светлинна сигнална система от най-висок клас. Към всяко легло е инсталиран панел за кислород, вакум-аспирация и специфични медицински устройства, необходими за ежедневната клинична дейност. В интензивното отделение и единичните стаи, има инсталирани пациентни монитори с възможност за дистанционно наблюдение от общ монитор.

  Достъпът на външни лица, включително и близки на лекуващите се пациенти е забранен, с изключение на определените часове, в дните за свиждане, както и по изключение в изолирани случаи по преценка на лекуващия екип.

  Отделението по неинвазивна диагностика разполага с три ехокардиографски апарата от висок клас, като единият е допълнително оборудван с компютърен модул за постпроцедурен анализ на данните от извършените изследвания с най-съвременен софтуер за 2Д спекъл-тракинг ехокардиография.

  Наличната апаратура и оборудване позволяват да се извършва цялостно изследване на сърдечната механика, включващо изследване на левокамерния лонгитудинален и циркумферентен стрейн, ротация туист, торсия, изследване на левопредсърдения стрейн.

  Освен това, има възможности за 2Д и 3Д количествен анализ на левокамерната и деснокамерна функции, също 3Д реконструкция на нативни клапи и клапни протези.

  Има възможност за изследване на диссинхрония с всички познати методи от М-мод до 3Д ехокардиография, без ограничения. Две от машините имат сонди за трансезофагеална ехокардиография и един от апаратите сонда за 3Д-ехокардиография. На разположение е и ръчно преносим апарат с два трансдюсера, кардиологичен и абдоминален.

  Отделението по неинвазивна диагностика разполага със сектор за стрес тест ЕКГ-изследвания с възможности за извършване на тестовете, както на бягаща пътека, така и на два различни модела велосипеден ергометър. Разполага също с два различни модела ЕКГ-холтерови системи, както и с холтерова система за артериално налягане.

  Ние разполагаме със съвременно оборудване за изследване на аортна еластичност чрез анализ на скорост на пропагация на пулсовата вълна на основата на каротидо-феморален метод.

  Отделението по инвазивна кардиология разполага със собствен ангиограф, на който се извършват всички диагностични и терапевтични процедури на сърдечно-съдовата система, включително и имплантацията на пейсмейкъри. Налични са програматори, съвместими с повечето имплантиращи се в страната кардиостимулатори.

  В отделението се извършват и предстои да се доразвият следните дейности:

  • Перкутанни коронарни интервенции при пациенти с остър коронарен синдром и стабилна ангина пекторис
  • Лява и дясна сърдечна катетеризация
  • Ангиография на коронарни мозъчни периферни каротидни и висцерални артерии
  • Селективна пулмоангиография (интервенционално лечение при остър белодрбобен тромбоемболизъм)
  • Вътресъдов ултразвук (IVUS) и функционална оценка при гранични коронарни стенози (FFR)
  • Интраортен балонен контрапулсатор ( IABP)
  • Имплантиране на временни и постоянни електрокардиостимулатори
  • Двукамерна кардиостимулация за сърдечна ресинхронизираща терапия
  • Имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори (ICD)
  • Каротидно стентиране
  • Лазерна атеректомия и ротаблация
  • Ангиопластика на периферни, висцерални и ренални артерии
  • Ренална денервация
  • Алкохолна аблация при ХОКМП
  • Затваряне на A-V фистули
  • Ендомиокардна биопсия
  • Съдови емболизации
  • Поставяне на филтър на v. cava inferior  при рецидивиращ БТЕ