Клиниката

  Диагностика, лечение, рехабилитация и ресоциализация на пациенти с психични и поведенчески разстройства. Психологично осигуряване на военнослужещите, свързано с превенция и промоция на психичното здраве – това са основните направления, в които се фокусира Клиниката по психиатрия и военна психология. 

  Клиниката се занимава с:

  • Организиране на психиатричната помощ в мироопазващи мисии, подбор и подготовка на българския контингент за умиротворителни мисии
  • Терапия на адаптационни проблеми и личностови разстройства
  • Консултативната и лиазон психиатрия в общопрофилната болница
  • Ранна диагностика на ендогенните заболявания при военнослужещите
  • Лечение и превенция на зависимостите
  • Изследване на проблематиката, свързана с военнолекарската и съдебнопсихиатрична експертиза на кадрови военнослужещи

  В клиниката се осъществяват методологична и координационна, експертна, консултативна, диагностична, лечебна, терапевтична и антикризисна, научно-изследователска, преподавателска и обучителна (тренингова) дейности.