Дейност

  Центърът за трансфузионна хематология осигурява широк спектър от достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ посредством:

  1. Промоция, развитие и поощряване на безвъзмездното и доброволно кръводаряване
  2. Имунохематологична диагностика на кръводарители и пациенти
  3. Кръвовземане, преработка и диагностика на кръвта за трансмисивни инфекции
  4. Контрол на кръвните съставки и оптималното им използване
  5. Защита на здравето и интересите на кръводарителите и реципиентите                
  6. Изграждане и постоянно подобряване на системата за качество
  7. Методична, експертна, научна и учебна дейност в областта на трансфузионната хематология

  Безвъзмездните и доброволни кръводарители са основен фактор, който допринася за високите стандарти на безопасност на кръвта и следователно за опазване на човешкото здраве. ВМА успява да привлече достатъчно голям брой донори за осигуряване на плановите операции, трансплантациите, регулярните преливания на кръвни съставки и за спешните случаи. Постигаме го чрез отдаване на дължимото внимание към донорите за да изпитат чувство на удовлетворение, самоуважение и признание.

  В над 25-годишната история на Центъра за трансфузионна хематология за всеки кандидат-кръводарител се спазва правилото:

  • Да получи информация за процедурата и за здравословното си състояние
  • да бъде под наблюдение и да се полагат грижи за него по време и след кръводаряването