Граждански специалности

ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

І. За лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите:

 1. Авиационна медицина
 2. Акушерство и гинекология
 3. Ангиология
 4. Анестезиология и интензивно лечение
 5. Вирусология (за „магистри” по медицина, биолози и микробиолози)
 6. Вътрешни болести
 7. Гастроентерология
 8. Гръдна хирургия
 9. Ендокринология и болести на обмяната
 10. Инфекциозни болести
 11. Кардиология
 12. Клинична имунология
 13. Клинична лаборатория
 14. Клинична токсикология
 15. Клинична хематология
 16. Кожни и венерически болести
 17. Медицинска онкология
 18. Медицинска паразитология
 19. Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) – неклинична специалност
 20. Микробиология
 21. Неврохирургия
 22. Нервни болести
 23. Нефрология
 24. Нуклеарна медицина
 25. Образна диагностика
 26. Обща и клинична патология
 27. Ортопедия и травматология
 28. Орална хирургия
 29. Очни болести
 30. Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 31. Пневмология и фтизиатрия
 32. Психиатрия
 33. Радиобиология - неклинична специалност
 34. Ревматология
 35. Спешна медицина
 36. Съдова хирургия
 37. Токсикология
 38. Трансфузионна хематология
 39. Урология
 40. Ушно-носно-гърлени болести
 41. Физикална и рехабилитационна медицина
 42. Хирургия

    За лица с немедицинско образование:

 1. Лабораторна имунология /за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози/
 2. Токсикология /за лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по „химия”, „биохимия”, „биология”, „молекулярна биология”, „биотехнологии”/
 3. Микробиология /за биолози/
 4. Клинична психология

ІІ. Специалности от професионално направление „Здравни грижи” (за медицински сестри и акушерки) от номенклатурата на Наредба № 1/ 22.01.2015г. на МЗ:

 1. Анестезиология и интензивни грижи;
 2. Операционна и превързочна техника.